🍭

Yaa

一个基于YII2、VUE3 快速让你实现后台CRUD的开发框架。
效果图

环境要求

  • PHP >= 7.3
  • Composer >= 2
  • Node.js >= 14

安装

composer create-project umono/yaa-yii2

特点

  • 🎊 界面清爽、简约
  • ⚒️ 原生框架轻度改造、不附带任何臃肿第三方库
  • ✨ 自带祝福光环加持,助你效率提升1000X

Last modified 1yr ago